Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli

Nauczyciele pobierających świadczenie kompensacyjne oraz prowadzący działalność gospodarczą muszę opłacać składki ZUS z działalności gospodarczej. Przeciwieństwie do osób mających ustalone prawo do emerytury i renty, osoby pobierającej świadczenie kompensacyjne nie są zwolnione z odprowadzania składek na rzecz organu rentowego. Biuro rachunkowe Poznań w deklaracji miesięcznej naliczyć składki społeczne oraz zdrowotne tytułu prowadzonej działalności gospodarczej dla takiego podatnika.

Sklep zoologiczny

Sklepy zoologiczne najczęściej korzystają do celów rachunkowych z księgi przychodów i rozchodów. Typowymi kosztami ponoszonymi przez tego rodzaju biznes jest zakup paszy i pokarmu dla zwierząt. Biuro Rachunkowe Poznań ujmuje taki zakup w kolumnie towary handlowe w księdze przychodów i rozchodów.

Innym produktem często oferowanym przez sklepy zoologiczne są niewielkie gryzonie i rybki. Zakupowane są one w celu odsprzedaży w formie niezmienionej dlatego także są uważane za towar handlowy. Jeśli rybki lub gryzonie rozmnożą się zanim zostaną sprzedane, w momencie sprzedaży przychód uzyskany z ich sprzedaży zaliczamy do przychodów z towarów handlowych. Jednak nie zaliczamy ich do kosztów, ponieważ na ich nabycie nie poniesiono żadnych nakładów.

 

ZUS od kilometrówki

W dzisiejszych czasach zabieganie o klienta sprawia, że staramy się sprostać wszystkim jego potrzebom i ograniczyć narażanie go na niedogodności, na przykład, związane z dojazdem do naszego biura. Kontakt z klientami wymaga od pracowników mobilności, jednak nie wszystkie firmy zapewniają swoim pracownikom firmowe samochody. Aby dotrzeć do kontrachenta, pracownicy czasami są zmuszeni do korzystania z własnego samochodu podczas wykonywania zadań związanych z ich pracą. Dla przykładu, pracownica biura rachunkowego Swarzędz czasami wykorzystuje swoje auto, aby złożyć wizytę klientom biura rachunkowego, którzy wykonują działalność w Poznaniu, w celu odebrania dokumentów księgowych. Oczywiście jeśli takie sytuacje powstają w porozumieniu z pracodawcą i jest on zobowiązany do zwrotu kosztów eksploatacji pojazdu. W takiej sytuacji pracodawcy zwracają pracownikom koszty faktycznie poniesione na podstawie prowadzonej przez pracowników kilometrówki (czyli ewidencji wyjazdów i kosztów z nimi związanych)  lub na zasadzie wypłacanego comiesięcznie ryczałtu. Kwoty te nie podlegają oskładkowaniu (czyli nie są do niej odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe lub wypadkowe), ale nie mogą przekraczać limitu określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

 

NIEZAPŁACONY MANDAT A PIT

Wykroczenia drogowe są najczęściej karane mandatem. Podatnik musi uiścić należność w ciągu tygodnia od dnia przyjęcia mandatu. Nieopłacone mandaty będą ściągnięte automatycznie z kwoty nadpłaty w rozliczeniu rocznym podatku.
Nie ma możliwości uniknięcia egzekucji niezapłaconego mandatu z części nadpłaty. Podatnik może bowiem uzyskać zwrot podatku tylko na swój osobisty rachunek bankowy, a nie np. rachunek bankowy innej osoby.
Źródło: biuro rachunkowe Poznań

Refundacja – PFRON

Pracodawcy o orzeczonej niepełnosprawności mają możliwość uzyskania refundacji kosztów poniesionych na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Refundacja ta dotyczy zarówno tzw. dużych (podstawa w 2013r wynosi 2227,80 zł) jak i małych (podstawa w 2013r wynosi 480 zł) składek ZUS. Obniżona podstawa obowiązuje tylko przedsiębiorców w okresie pierwszych dwóch lat prowadzenia działalności.
Kwota refundacji jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. Przy znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi ona 100%, przy umiarkowanym 60% a przy lekkim stopniu niepełnosprawności 30%.

Informacje: biuro rachunkowe Poznań

PIT – zatrudnienie poza krajem

Osoba zatrudniona np. w Niemczech, ale mieszkająca w Polsce, ma obowiązek rozliczenia wszystkich dochodów otrzymanych w 2012r. Jednak nasz kraj podpisał z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, dlatego dochody osiągnięte i opodatkowane w Niemczech nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. Należy jednak pamiętać, że bierzemy je pod uwagę przy obliczeniu stawki podatku do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

Koszty wyżywienia w podróży służbowej

Pracownikom przebywającym w delegacji przysługuje dieta, obecnie w wysokości 23zł/dzień jeśli mowa o podróżach w obrębie kraju. Od 1 marca 2013 kwota ta wzrośnie do 30zł. Wydatki na wyżywienie pracownika w takiej kwocie nie stanowią u niego przychodu. Niektórzy pracodawcy wybierają inną formę rozliczania wydatków żywieniowych pracowników w podróży służbowej. Mogą oni zapewnić pracownikowi darmowe wyżywienie lub zwrócić faktyczne koszty wyżywienia. Jeśli kwoty wydane na wyżywienie przekroczą dziennie 23zł, nadwyżka będzie przychodem pracownika.

Nowe części do naprawy

Zakłady ubezpieczeniowe unikają używania nowych fabrycznie części do naprawy używanych samochodów. Przykładowo jeżeli samochód 5-letni uległ kolizji, przy jego naprawie ubezpieczyciel zapewne zaproponuje pokrycie kosztu zakupu i naprawy przy wykorzystaniu używanych części. Ubezpieczony z reguły ma prawo do domagania się nowych części, pod warunkiem, że ich zamontowanie nie podniesie wartości samochodu. W praktyce nieczęsto mówimi o podniesieniu wartości samochodu, który z powodu kolizji stracił na wartości. Poszkodowanemu należy się zapewnienie takiego samego komfortu jazdy i sprawności technicznej, jakie auto miało przed kolizją.

Wada a umowa najmu

Lokator podpisał umowę najmu (na okres 10 miesięcy). Po wprowadzeniu się do lokalu ujawniono wady, o których lokator nie wiedział w momencie podpisania umowy. W takiej sytuacji lokator ma prawo:

a) odstąpić od umowy najmu,
b) płacić obniżony czynsz do momentu gdy wady zostaną usunięte,
c) nie płacić czynszu, jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z lokalu, do momentu gdy wady zostaną usunięte,
d) Jeżeli płacenie zerowego czynszu nadal nie zrekompensuje szkody, lokator ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie.

Informacje pochodzą z  biura rachunkowego Swarzędz

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Firma informatyczna (zleceniobiorca) podpisała z inną firmą umowę zlecenie na zapewnienie sieci komputerowej w siedzibie zlecedniodawcy. Umowa zlecenie zawarta była na okres 12 miesięcy, jednak zleceniobiorca wypowiedział ja po 3 miesiącach bez podania przyczyny. Artykuł 746 Kodeksu Cywilnego wyraźnie zaznacza, że każda ze stron umowy zlecenia może ją zerwać w jakimkolwiek momentcie. Jednak kiedy zleceniobiorca poczynił wydatki w celu realizacji zlecenia i częściowo je wykonał, może on ubiegać się o wypłacenie wynagrodzenia za część zlecenia i zwrócenie poczynionych nakładów. Ma on także prawo od żądania naprawienia szkody.