Kapitał Ludzki – odmowa

Po otrzymaniu negatywnej oceny w sprawie o udzielenie dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, można się od niej odwołać. Pierwszym krokiem jest wniesienie protestu. Kolejnym krokiem będzie wniesienie odwołania. Kiedy obie te metody zawiodą pozostaje jeszcze dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.

TURYSTYKA Zmiana ceny wczasów

Biura podróży oferują klientom możliwość skorzystania z opcji niezmienności ceny za dodatkową opłatą. Nie wszyscy jednak są skłonni dopłacić kolejne 100-200 zł, aby uzyskać pewność stabilności cenny zakupionej już wycieczki.

Na szczęście zmiany cen wycieczek mogą wystąpić tylko w ściśle określonych warunkach.
Po pierwsze taka możliwość musi być opisana w umowie zawartej z klientem. Co więcej umowa ta musi określić jak kalkulowana będzie podwyższona cena wycieczki. Biura podróży mogą zażądać dopłaty jeśli:
– wzrosną koszty transportu, a zwłaszcza koszty paliwa
– zmieni się kurs walut bezpośrednio związanych z daną imprezą turystyczną
– wzrosną opłaty lotniskowe w miejscu odlotu i/lub przylotu.
Biuro podróży NIE ma prawa zmieniać cen wycieczki w ciągu ostatnich 20 dni przed planowanym wyjazdem.

Przeszkody w odwołaniu darowizny

Odwołanie darowizny może nastąpić na podstawie rażącej niewdzięczności, gdy obdarowany potraktuje darczyńcę w niegodny sposób. Do tych sytuacji zaliczamy:
– pobicie,
– odmowa udzielenia pomocy podczas choroby,
– kradzież,
– odmowa udzielenia jakiejkolwiek opieki,
– oszustwo.
Sytuacje wykluczające możliwość odwołania darowizny:
– śmierć obdarowanego. Śmierć darczyńcy nie wyklucza możliwości odwołania wykorzystanej przez jego spadkobierców,
– upływ roku od momentu odkrycia przez darczyńcę faktu rażącego zaniedbania,
– przebaczenie ze strony darczyńcy,
– darowizna nie może być odwołana jeśli nastąpiła w skutek zadośćuczynienia za pomoc udzieloną darczyńcy w potrzebie.

Więcej artykułów na stronie biura rachunkowego.

Zmiany w ustawie o VAT

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadzi zmiany w podatku VAT.
Do tej pory rękodzieła oraz wyroby rzemiosła i sztuki ludowej podlegały stawce 8%. Będą one zmienione na 23 procent.
Także usługi pocztowe będą objęte stawką podatku VAT 23% zamiast dotychczasowej stawki 0%.
Przepisy zezwalają na używanie obniżonej stawki na usługi gastronomiczne, ale kawa zabielana nie podlega tej obniżce.

Termin opłacenia składek na ZUS

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą opłacają składki ubezpieczeniowe na ZUS do 10 dnia następnego miesiąca.
W przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników, składki są płatne do 15. dnia następnego miesiąca.
Należności z tytuły ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy płatne są jako trzy oddzielne przelewy/wpłaty na oddzielne rachunki bankowe ZUS.

Jakie ZUSy dla małżonka zatrudnionego w firmie?

Początkujący przedsiębiorca na prawo do korzystania z preferencyjnych składek na ZUS przed pierwsze 2 lata funkcjonowania firmy. Składka zdrowotna nie ulega zmniejszeniu i wynosi 254,55 zł za to minimalna składki społeczne wynoszą 143,56 zł (wraz z ubezpieczeniem chorobowym).

Jakie składki zatem opłaca  małżonek/małżonka współpracujący przy prowadzeniu firmy?

Mimo, że właściciel firmy ma prawo do małych ZUSów, za małżonka współpracującego należy odprowadzać duże ZUSy.

Podstawa składki zdrowotnej wynosi nie mniej niż 75 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego odnotowanego dla sektora przedsiębiorstw IV kwartale zeszłego roku, czyli na chwilę obecną 2828,31 zł. Co w praktyce oznacza, iż najniższa składka zdrowotna wynosi 254,55 zł. Z kolei najniższe możliwe składki na ubezpieczenie społeczne dla małżonka współpracującego wynoszą aż 674,88 zł + Fundusz Pracy 51,83 zł.

 

Podatek i składki od karnetów sportowych

Coraz popularniejsze staje się finansowanie pracownikom aktywnych form wypoczynku w postaci karnetów sportowych na pływalnie, zajęcia fitness, lekcje tańca etc. Każdorazowo pokrycie przez pracodawcę kosztów karnetu stanowi przychód po stronie pracownika (kwota w części finansowanej przez pracodawcę). W niektórych przypadkach taki przychód może korzystać ze zwolnienia od podatku, ale tylko jeśli jest finansowany z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (obowiązkowego dla zakładów zatrudniających powyżej 20 pracowników), oraz jeśli nie przekracza kwoty 380 zł rocznie. Warto nadmienić, iż powyższe dofinansowanie z ZFŚS, w przeciwieństwie do ograniczonego kwotowo zwolnienia podatkowego, zawsze korzysta ze zwolnienia ze składek ZUS niezależnie od jego kwoty. Udzielona pomoc musi mieć charakter socjalny i brać pod uwagę sytuację socjalną pracownika.

Podatek i składki od karnetów sportowych

Coraz popularniejsze staje się finansowanie pracownikom aktywnych form wypoczynku w postaci karnetów sportowych na pływalnie, zajęcia fitness, lekcje tańca etc. Każdorazowo pokrycie przez pracodawcę kosztów karnetu stanowi przychód po stronie pracownika (kwota w części finansowanej przez pracodawcę). W niektórych przypadkach taki przychód może korzystać ze zwolnienia od podatku, ale tylko jeśli jest finansowany z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (obowiązkowego dla zakładów zatrudniających powyżej 20 pracowników), oraz jeśli nie przekracza kwoty 380 zł rocznie. Warto nadmienić, iż powyższe dofinansowanie z ZFŚS, w przeciwieństwie do ograniczonego kwotowo zwolnienia podatkowego, zawsze korzysta ze zwolnienia ze składek ZUS niezależnie od jego kwoty. Udzielona pomoc musi mieć charakter socjalny i brać pod uwagę sytuację socjalną pracownika.

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobą zatrudnionym oraz właścicielom firm opłacającym składki na ubezpieczenie chorobowe, który musi podjąć się osobistej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Kiedy można otrzymać zasiłek opiekuńczy:

– na zdrowe dziecko do 8 roku życia jeśli nieplanowo zamknięto żłobek, przedszkole lub szkołę oraz jeśli drugi małżonek opiekujący się normalnie dzieckiem zachorował lub przebywa w szpitalu

– na zdrowe dziecko do 14 lat

opieka na dziecko przysługuje do 60 dni rocznie

– na innego chorego członka rodziny (ale w wymiarze do 14 dni w roku)